Θρομβοφιλία

Θρομβοφιλία

Θρομβοφιλία ονομάζεται η κατάσταση υπερπηκτικότητας του αίματος, η τάση δηλαδή του οργανισμού να κάνει πιο εύκολα θρόμβωση. Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εμφάνιση της θρόμβωσης μπορεί να είναι γενετικοί (κληρονομούμενοι), επίκτητοι ή και περιβαλλοντικοί. Η θρόμβωση μπορεί να αφορά σε ένα ή περισσότερα επεισόδια αρτηριακής ή φλεβικής θρόμβωσης.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις παρακάτω εξετάσεις:

 • ACA – Αντικαρδιολιπινικά IgG/IgM ( antikardiolipin )
 • Anti-β2 GPIA IgG/IgM
 • LAC
 • PT
 • aPTT
 • Ινωδογόνο ( Fibrynogen )
 • ΑΤΙΙΙ
 • PrC
 • PrS
 • APCR
 • Ομοκυστεΐνη ορού ( Homocystein )
 • Δραστικότητα πρωτεΐνης C
 • Δ-Διμερή (D-Dimers)

THROMBO-4 (έλεγχος μεταλλαγών / 4-basic mutation check ):

 • Factor II (Prothrombin)
 • FV Leiden
 • MTHFR C677T
 • MTHFR A1298C

Γενικά

Το γονίδιο της θρομβίνης κωδικοποιεί τον παράγοντα της πήξης II (F2 ή προθρομβίνη, OMIM 176930). Πρόκειται γιαμια γλυκοπρωτεΐνη εξαρτώμενη της Βιταμίνης Κ η οποία συντίθεται στο ήπαρ σε μορφή ανενεργού ενζύμου. Ημεταλλαγή της προθρομβίνης G20210A στο 3 ́άκροτης αμετάφραστης περιοχής στη θέση c.*97G>Α συνδέεται μεαυξημένα επίπεδα θρομβίνης στη κυκλοφορία και αυξημένο κατά 3 φορές του ρίσκου εμφάνισης θρομβοεμβολισμού.Ο παράγοντας V ανήκει σε μια ομάδα πρωτεϊνών που παράγονται από το ήπαρ και ενεργοποιούνται με μια διαδικασίαπου ονομάζεται καταρράκτης πήξεως, όταν ένα αιμοφόρο αγγείο τραυματίζεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τηδημιουργία θρόμβου, ο οποίος λειτουργεί σαν φραγμός στην περιοχή τραυματισμού δρώντας προστατευτικά.

Ο VLeiden είναι μια μορφή του παράγοντα V ελαφρώς τροποποιημένη φέροντας αλλαγή στη σύνθεση της αλληλουχίαςτων νουκλεοτιδίων στη θέση 1691 (FV G1691A). Αυτή η τροποποιημένη πρωτεΐνη αντιστέκεται στην αποδιάταξη απότην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APC) κατά την πήξη, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων της θρομβίνης στοαίμα και την αύξηση του ρίσκου για θρομβοεμβολισμό (VTE).Το ένζυμο MTHFR (αναγωγάση του Μεθυλενοτετραϋδροφυλλικού/ (Methylene-tetrahydrofolatereductase) εντοπίζεταιστο κυτταρόπλασμα των κυττάρων και συμμετέχει στο μεταβολισμό του φολικού οξέος καταλύοντας την αναγωγή της5,10-ethylene-tetrahydrofolate σε 5-methyltetrahydrofolate.

Η μεταλλαγή C677T (OMIM:607093, rs1801133) τουγονιδίου MTHFR κωδικοποιεί μια μορφή του ενζύμου μειωμένης δραστικότητας. Άτομα που φέρουν σε ομόζυγημορφή τον παραπάνω πολυμορφισμό 677Τ/Τ καθώς και σε μικρότερο βαθμό διπλοί ετεροζυγώτες με τον συνδυασμότων αλληλόμορφων C677T & A1298C (OMIM:607093, rs1801131) μπορεί να εμφανίσουν υψηλά επίπεδα ομοκυστεΐνηςστο πλάσμα και συνεπώς αυξημένο ρίσκο θρόμβωσης.

Μέθοδος

Αρχικά γίνεται έκλουση γενετικού υλικού (DNA) από το υπό ανάλυση δείγμα, με το αυτόματο σύστημα MagCore HF16(cart. code 101). Η ποσότητα και η ποιότητα του εκλουόμενου DNA ελέγχονται με το όργανο Nanodrop 2000.Ακολουθεί η ενίσχυση ενός τμήματος του γονιδίου FΙΙ (prothrombin) με χρήση ειδικά σχεδιασμένων εκκινητών(primers), καθώς και ενίσχυση τμήματος του γονιδίου IX που χρησιμεύει ως εσωτερικός μάρτυρας της επιτυχίας της PCR αντίδρασης. Επίσης, ενισχύεται ένα τμήμα του γονιδίου FV Leiden με χρήση ειδικά σχεδιασμένων εκκινητών(primers), καθώς και ένα τμήμα του γονιδίου IX που χρησιμεύει ως εσωτερικός μάρτυρας της επιτυχίας της PCRαντίδρασης.

Η ανίχνευση μεταλλαγών στα γονίδια FII & FV Leiden βασίζεται στη βιβλιογραφία (*1). Το δείγμααναλύεται παρουσία γνωστού ετερόζυγου μάρτυρα για τη συγκεκριμένη μεταλλαγή σε πήκτωμα αγαρόζης 2%. Γιατους πολυμορφισμούς C677T & A1298C του γονιδίου MTHFR ακολουθεί PCR- HRM (high resolution melting)με χρήσητου KAPA HRM FAST PCR KIT βάση της βιβλιογραφίας (*2), με την οποία ενισχύονται μικρά θραύσματα του γενετικούυλικού με χρήση ειδικά σχεδιασμένων εκκινητών στο όργανο Lightcycler 480II. Η ανάλυση των προϊόντων της PCRγίνεται με χρήση του Light-Cycler® 480 Gene Scanning software version 1.2 (RocheDiagnostics, Germany). Κάθε δείγματρέχει παρουσία θετικών μαρτύρων και αρνητικού control.

dr-najdecki logo

+30 2310 707030

Καραολή & Δημητρίου 96
Εύοσμος, 56224, Θεσσαλονίκη

docnajdecki@gmail.com